anlægschef - et unikt projekt i eventyrlige grønland

opslået
kontakt
niels junge, randstad danmark
jobtype
fastansættelse
ansøg nu

jobdetaljer

opslået
lokation
københavn/frb., hovedstaden
jobkategorier
ingeniør & teknik
jobtype
fastansættelse
referencenummer
5860

kontaktinformationer

kontakt
Niels Junge
telefonnummer
+45 23324048
e-mail
niels.junge@randstad.dk
ansøg nu

jobbeskrivelse


Anlægschef - et unikt projekt i eventyrlige Grønland


Kalaallit Airports A/S (KAIR) påbegynder i 2019 det hidtil største og mest omfattende anlægsprojekt i Grønland. Dette sker i forbindelse med anlæggelse af de 2 internationale lufthavne i henholdsvis Nuuk og Ilulissat - samt anlæggelsen af en nordatlantisk lufthavn i Qaqortoq.

I den forbindelse søges en Anlægschef, som med solid og relevant erfaring, vil varetage bygherrens interne projektledelse ud mod projektets øvrige aktører, henover projektfasens ca. 4 ½ år, både hvad angår anlæggelser af landingsbaner, vejanlæg samt tekniske installationer.

Rollen

Anlægschefen skal sikre, at hele organisationen inddrages i projektets fremdrift - at det sker rettidigt og i henhold til KAIR’s visioner og projektmål. Dette fordrer en åben og rettidig kommunikation og rapportering til CEO og den øvrige organisation.

Du refererer direkte til den administrerende direktør, og i det daglige kommer du til at arbejde tæt sammen med såvel KAIR’s 2 interne projektchefer, som eksterne rådgivere, aktører m.fl.

Ledelsen af anlægsprojektet vil ske ved inddragelse af de operationelle-, fysiske-, tekniske-, økonomiske- og tidsmæssige rammer, som er udstukket af bestyrelsen. Det samlede ansvar omfatter således bl.a. risikostyring, budgetopfølgning, rapportering samt compliance. Dette gælder såvel internt i organisationen som for de eksternt udvalgte bygherrerådgivere, projekterende rådgivere, byggeledere, fagtilsynsførende, juridiske rådgivere, myndigheder og øvrige relevante interessenter.

Da projekterne udføres af eksterne på såvel rådgiver- som konsulentsiden forventes det, at du i din tilgang til rollen, indtager en konstruktiv kritisk og fast holdning til samtlige projektfaser og dets eksterne aktører. Det forventes, at anlægschefen qua indsigt og erfaring formår at skabe et smidigt og professionelt miljø i samarbejdsrelationerne, omfattende bl.a. tidsplaner, projektøkonomi og kvalitetssikring.

Da KAIR er en mindre organisation, får du også unik mulighed for at indgå i den daglige udvikling af KAIR’s administration og deltager dermed til at sikre en effektiv drift og udvikling af kontoret under de givne rammer.

Konkrete arbejdsopgaver omfatter bl.a.

- Etablering og ledelse af KAIR’s interne styring og koordinering af de eksterne byggeledere, herunder kvalitetssikring, samarbejde og trivsel
- Projektøkonomi, herunder godkendelse af betalinger, retningslinjer, procedurer, stadeopgørelser, fremdriftsrapporter etc.
- Claim Management, indhentning og koordinering af relevante oplysninger i relation til projektrisici, budgetteringsforudsætninger, faglige input og alternative løsninger ved alle indkomne krav.
- Samarbejde med bygherrens juridiske rådgivere i relation til kontrakter og aftaleforhold/indhold
- Sikring af en strømlinet og effektiv proces for varetagelse og administration af kontraktmæssige forhold mellem KAIR’s projektorganisation og eksterne entreprenører/underleverandører
- Faglig sparring med projektets eksterne byggeledelse om løbende fremdrift af udførelsen

Profil

Opførelsen af de nye lufthavne er en spændende projektmæssig milepæl i Grønland - og den største og mest omfattende anlægsopgave hidtil. Anlægschefen skal derfor kunne demonstrere solid erfaring med entrepriseret, overblik og detaljeret økonomistyring af store og komplekse bygge-/anlægsprojekter.

Profilen skal have solid viden om og erfaring med digital tilsynsføring, være bekendt med Byggeweb Capture og derudover være en tydelig og stærk forhandler. Det er en forudsætning, at der kan dokumenteres stærke engelskkundskaber, som også omfatter relevante branche- og fagtermer idet det må forventes, at entreprenører- og rådgivere kommunikerer på engelsk

På trods af KAIR’s organisatoriske størrelse vil forventningerne være såvel høje som positive fra både politisk hold og fra offentlighedens side. Det er derfor væsentligt, at Anlægschefen kan trives og begå sig i et mangfoldigt miljø og besidder god rummelighed og indgående forhandlingsmæssig tæft.

Derudover forventes det, at du


- Har en relevant ingeniør/arkitektuddannelse - gerne kombineret med relevant projektlederuddannelse
- Har indgående erfaring med relevant projektledelse og Contract Management (gerne internationalt - og med international kontrakterfaring i bygherrerollen)
- Har erfaring med etablering af belastede overflader, fx landingsbaner, motorveje, befærdede veje/pladser (asfalt)
- Har solid relevant erfaring med projektledelse af tilsvarende omfang og art
- Har tung erfaring i samarbejde med bygherrerådgivere, rådgivere og entreprenører
- Har detaljeret indsigt i og erfaring med kvalitetssikringsarbejde og dokumentation på højt niveau
- Har erfaring med at håndtere Claim Management
- Har de nødvendige kompetencer inden for arbejdsmiljøkoordinering
- Har stærke fagrelevante IT-kompetencer
- Har kendskab til og/eller interesse for Arktis og kolde egne
- Formår at begå dig på engelsk på højt niveau, såvel skriftligt som mundtligt.

Virksomheden

Kalaallit Airports A/S blev stiftet den 1. juli 2016. Selskabets formål er, at anlægge, eje og drive lufthavne i hhv. Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet muliggør etablering og anvendelse af én samlet kompetent og professionel organisation med relevante kompetencer og erfaringer med henblik på at etablere af to internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat samt anlæggelsen af en nordatlantisk lufthavn i Qaqortoq.

Virksomheden fungerer med en begrænset medarbejderstab og benytter sig således af underleverandører med henblik på at håndtere operationelle og administrative opgaver. Dette betyder således, at bygherrerådgivning, projektering, byggeledelse, fagtilsyn m.v. varetages af underleverandører.

Udover CEO og CFO er der på nuværende tidspunkt ansat 2 Projektchefer for projektets byggeaktiviteter, myndighedshåndtering, bygherreleverancer, og organisationen suppleres nu med en erfaren Anlægschef, som får ansvaret for landingsbaner og infrastruktur i lufthavnene.