definitioner

1. Ved Vikarydelse forstås en opgave, hvor en eller flere udvalgte vikarer, som er ansat af Randstad A/S, stilles til rådighed for kunden med henblik på at arbejde under kundens opsyn og ledelse.

2. Ved Vikaraftale forstås den mellem Randstad A/S og kunden indgåede aftale om Vikarydelser.

3. Ved Ordrebekræftelse forstås den af Randstad A/S til kunden afgivne bekræftelse på vikariatet via e-mail eller almindelig post.

4. Ved Vikariat forstås den specifikke opgave hos kunden, som den pågældende Ordrebekræftelse omfatter.

ydelser & omfang

5. Randstad A/S skal levere vikarydelser til kunden og på kundens opfordring stille vikaren/vikarerne til rådighed for kunden på baggrund af Randstad A/S' kendskab til den pågældende vikars kvalifikationer, færdigheder og kompetencer.

6. Parterne forpligter sig til at handle i overensstemmelse med principperne om god tro og rimelighed og skal samarbejde med hinanden, så længe nærværende kontrakt overholdes og er gyldig.

7. Kunden bekræfter dens leverance af tjenester og betaling til Randstad A/S ikke resulterer i brud på handelsmæssige, økonomiske eller finansielle sanktioner eller love.

8. Disse almindelige vilkår og betingelser er gældende for alle ordrebekræftelser og aftaler, som Randstad A/S henholdsvis tilbyder og indgår med kunden vedrørende vikariater, try & hire mv.

periode

9. Vikaraftalen eller ordrebekræftelsen træder i kraft og er gældende i den i vikaraftalen eller ordrebekræftelsen anførte periode.

10. Alle vikaraftaler har et kontraktnummer. Dette nummer anvendes mellem Randstad A/S og kunden, når vikariatet forlænges ud over den aftalte periode. Ved kundens skriftlige bekræftelse af et kontraktnummer, bekræftes samtidigt vikaraftalens indhold og vilkår samt dennes forlængelse.

11. Kundens opsigelsesvarsel i forhold til et vikariat følger altid Randstads opsigelsesvarsel over for den pågældende vikar. Varslet er således til enhver tid afhængig af, hvilken overenskomst der er gældende for vikaren.

aflønning og pris

12. Kunden skal forud for vikaraftalens ikrafttræden give Randstad A/S alle relevante oplysninger, herunder en nøjagtig beskrivelse af funktion, krav til kvalifikationer, arbejdstidspunkter, løn, satser, tillæg, pension, løn under sygdom, arbejdstidens længde, arbejdssted, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, feriefridage, arbejdsbetingelser og gældende overenskomst(er), lokalaftaler og lign.

13. Randstad A/S fastsætter prisen på baggrund af ovenstående oplysninger. Kunden skal straks informere Randstad A/S, og senest 2 dage fra modtagelsen af denne vikaraftale, hvis de i oplægget noterede oplysninger er ufuldstændige eller ukorrekte, eller hvis niveauet for vikariatet ikke svarer til det arbejde, som vikaren rent faktisk udfører.

14. Randstad A/S er berettiget til at regulere vikarens aflønning og prisen fra den dag, hvor vikaren påbegyndte vikariatet i henhold til de korrekte oplysninger. Randstad A/S vil kunne få godtgjort ekstra omkostninger hos kunden, herunder ekstra betaling og evt. bøde til vikaren.

15. Kunden skal informere Randstad A/S om alle skattepligtige goder, som ydes til vikaren, idet Randstad A/S som arbejdsgiver står for indberetning af disse til skattemyndighederne.

kundens forpligtelser og ansvar

16. Randstad A/S skal gøre opmærksom på, at kunden som følge af Vikarloven har følgende forpligtelser over for vikaren:

(i)    Kunden skal informere vikaren om ledige stillinger hos kunden for eksempel via opslag et passende sted i virksomheden eller via intranet.

(ii)   Vikaren skal have adgang til kundens kollektive faciliteter og goder, for eksempel kantine, børnepasning, frugtordning, massageordning, parkeringsplads, hjemmearbejdsplads, transportfaciliteter, adgang til motionsrum eller lignende på lige vilkår med kundens egne ansatte. Det gælder dog ikke, hvis forskelsbehandling objektivt kan begrundes, f.eks. hvis det vil være uforholdsmæssigt udgiftskrævende eller forbundet med betydelige praktiske vanskeligheder. Der gælder de samme anciennitetskrav vedr. de kollektive goder, som der måtte gælde i forhold til kundens egne ansatte. Kunden skal informere lønmodtagerrepræsentanterne om virksomhedens brug af vikarer.

(iii)   Kunden har den daglige instruktionsbeføjelse over for vikaren, og vikaren er underlagt kundens arbejdsreglement, opsyn og ledelse. Kunden er forpligtet til at sikre, at vikaren er dækket af kundens ansvars- og arbejdsskadeforsikring. Således faktureres kunden alle omkostninger til vikarens løn i fraværsperioden i forbindelse med en arbejdsskade og/eller arbejdsulykke.

17. Eftersom vikaren arbejder under kundens opsyn og ledelse, er kunden alene erstatningsansvarlig for eventuelle skader, der måtte blive begået af vikaren over for kunden selv eller tredjemand.

garanti

18. Hvis kunden inden for de første 8 timer efter vikariatets start meddeler Randstad A/S, at vikaren ikke svarer til de angivne kvalifikationer, krediterer Randstad A/S kunden for den medgåede tid. Overholdes denne frist ikke, forbeholder Randstad A/S sig ret til at fakturere kunden for det antal timer, vikaren har arbejdet. Såfremt vikariatet alene er aftalt til én dag eller kortere tid, skal meddelelsen til Randstad A/S ske indenfor 4 timer fra vikarens start.

betaling og fakturering

19. Betaling for søn- og helligdage, overtid, forskudt arbejdstid og overarbejde sker i henhold til gældende overenskomst for vikariatet.

20. Fakturering vil ske ugentligt. Kunden skal betale inden for 10 dage fra fakturadatoen. Enhver overskridelse af betalingsfristen udgør misligholdelse fra kundens side, hvorpå det forfaldne beløb uden yderligere meddelelse tilskrives morarente på 2 % pr. påbegyndt måned. Randstad A/S forbeholder sig ret til at kræve yderligere erstatning.

21. Mindste honorar for vikariater er 4 timer pr. dag pr. vikar.

randstads forpligtigelser og ansvar

22. Randstad A/S leverer sine ydelser professionelt og med den største omhu.

23. Randstad A/S tilstræber i enhver henseende, at alle oplysninger vedr. vikaren er rigtige og fuldstændige. Såfremt vikaren mod forventning og i ond tro har givet urigtige og ufuldstændige oplysninger, er Randstad A/S ikke ansvarlig for de følger dette måtte have.

24. Randstad forpligter sig til at handle i overensstemmelse med principperne om god tro og rimelighed og skal samarbejde med kunden, så længe nærværende kontrakt overholdes og er gyldig. Kunden skal straks informere Randstad, hvis Randstad misligholder sine forpligtelser eller ikke opfylder nærværende aftale, mindst 3 måneder efter at en sådan misligholdelse er blevet konstateret. Randstad skal holdes ansvarlig for evt. skade, der måtte opstå som et direkte resultat af en sådan misligholdelse eller manglende overholdelse fra Randstads side. Randstads erstatningsansvar kan dog ikke overstige summen af det af kunden betalte vederlag i henhold til den ordrebekræftelse, der ligger til grund for et sådant krav, og senest 3 måneder herefter. Erstatning for indirekte tab og følgeskader er udelukket.

databeskyttelses-lovgivningen

25. Både Randstad A/S og kunden skal til enhver tid overholde dennes respektive forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse i forbindelse med alle persondata (dvs. oplysninger, som vedrører en enkeltperson), som kunden modtager fra Randstad A/S under udførelsen af dennes ansvarsområder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale. Persondata, som leveres af Randstad A/S til kunden leveres (i) med henblik på evaluering af den foreslåede kandidat (ii) overholdelse af gældende love og regler samt (iii) til formål relateret til kandidatens vikariat hos kunden.

26. Kunden er ikke berettiget til at anvende persondataene til andre formål end at vurdere den foreslåede kandidat til et vikariat hos kunden.

27. Kunden er ikke berettiget til uden forudgående skriftligt samtykke fra Randstad A/S at indhente referencer på de præsenterede kandidater.

28. Randstad A/S oplyser alle kandidater om, at Randstad A/S videregiver deres personoplysninger til f.eks. Randstad A/S’ kunder og leverandører via Randstads privatlivspolitik. Denne privatlivspolitik accepteres af kandidaterne ved oprettelse i Randstads kandidatdatabase

vikaraftalens fuldstændighed, overdragelse, lovvalg og værneting

29. Enhver ændring og ethvert tillæg til disse almindelige vilkår og betingelser skal indeholdes i vikaraftalen, ligesom også alle mundtligt eller telefonisk afgivne bekræftelser skal bekræftes skriftligt for at være bindende.

30. Randstad A/S kan (uden kundens samtykke) overdrage sine tilgodehavender i medfør af vikaraftalen til tredjemand.

31. Disse vilkår og betingelser, såvel som enhver vikaraftale eller anden aftale om vikarydelser i medfør heraf, er underlagt dansk ret, med undtagelse af dansk rets bestemmelser om lovvalg. Eventuelle tvister mellem parterne indbringes for Københavns Byret som eksklusivt værneting i første instans.

kundens oplysningspligt overfor Randstad A/S

32. Med vikarloven er alle vikarbureauer i Danmark blevet pålagt en række forpligtelser i forhold til vikarbureauvikarers vilkår. Dette skærper behovet for, at kunden påser, at vikarbureauet bliver fuldt oplyst om en række vilkår, der gælder hos kunden. Omfanget af oplysningspligten afhænger af, om Randstad A/S og/eller kunden har overenskomst på det område, som vikaren udsendes på. Dette uddybes nedenfor.

overenskomst-forhold

33.      

a. Randstad A/S har p.t. overenskomst på følgende områder:

 • Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK Handel
 • Landsoverenskomst for vikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fagligt Fælles Forbund
 • Landsoverenskomst Teknisk Landsforbund mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund
 • Industriens overenskomst mellem DI og CO-industri
 • Randstads virksomhedsoverenskomst på træindustriområdet mellem Randstad A/S og Fagligt Fælles Forbund
 • Randstads virksomhedsoverenskomst på mejeriområdet mellem Randstad A/S og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Mejeribranchen
 • Randstads virksomhedsoverenskomst på bager- og møllerområdet mellem Randstad A/S og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Håndværker/industrigruppen, Bager- og Møller-branchen
 • Bygningsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F

Indenfor ovennævnte overenskomsters områder, kræver loven ikke, at vikarbureauet ligebehandler i forhold til kundens vilkår. Randstad A/S kan – som klart udgangspunkt – nøjes med at følge bureauets egne overenskomster.

Kunden bedes dog oplyse, hvis kunden selv har en overenskomst eller lokalaftale, som indeholder vilkår, som kunden har pligt til at følge i forhold til indlejede vikarer, således at Randstad A/S også kan tage hensyn til kundens overenskomstmæssige forpligtelser. Det kan eksempelvis dreje sig om Industriens Overenskomst. Randstad A/S forbeholder sig ret til at regulere prisaftalen mv. i overensstemmelse hermed.

b. Såfremt vikariatet ikke omfattes af ovennævnte overenskomster, og kunden har overenskomst/lokalaftale/kutyme, som omfatter det pågældende arbejde, er kunden forpligtet til at påse, at Randstad A/S modtager kopi af disse og/eller en fyldestgørende beskrivelse af indholdet af disse for så vidt angår regler om løn, arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie og helligdage. Dette orienteringskrav er en følge af, at der gælder et  ligebehandlingsprincip i vikarloven, således at Randstad A/S er forpligtet til at give vikaren mindst samme vilkår på de nævnte områder, som hvis vikaren havde været direkte ansat hos kunden til at udføre samme arbejde.

c. Såfremt hverken Randstad A/S eller kunden har overenskomst og/eller lokalaftale, der dækker det pågældende arbejde, indebærer  ligebehandlingsprincippet, at der skal ske ligebehandling i forhold til eventuelle andre bindende generelle bestemmelser hos kunden, f.eks. kutymer. Derfor er kunden forpligtet til at påse, at Randstad A/S modtager fyldestgørende information om indholdet af disse for så vidt angår regler om løn, arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie og helligdage.

d. I de situationer, hvor ligebehandlingsprincippet skal overholdes, jf. pkt. 33. b. og 33.c. skal kunden også oplyse derom, hvis kunden
har særlige regler om:

 • Beskyttelse af gravide eller ammende kvinder, f.eks. betaling i
  forbindelse med barselsrelateret fravær frem til og med 14. uge
  efter fødslen.
 • Beskyttelse af børn og unge
 • Ligebehandling af mænd og kvinder eller
 • Bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race, etnisk
  oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel
  orientering.

Idet Randstad også i forhold til sådanne vilkår er forpligtet til at iagttage et ligebehandlingsprincip i forhold til vikarerne.

e. Kunden er forpligtet til straks at oplyse Randstad A/S om ændringer i kundens overenskomstforhold mv. jf. oplysnings-forpligtelserne i pkt. 33 a, b, c og d. Herunder, men ikke begrænset til, overenskomstdækning af yderligere arbejdsområder, overenskomstfornyelser samt ændringer i øvrigt af eksisterende overenskomster, lokalaftaler, kutymer mv. samt særlige regler af relevans for arbejde udført af vikarer fra Randstad A/S.

f. De, i aftalen, anførte priser ændres ved overenskomstmæssige ændringer i aftaleperioden, ligesom de anførte priser, udover de overenskomstmæssige ændringer, reguleres en gang årligt pr. 1. januar, uden særskilt varsel, med den %-vise ændring i nettoprisindekset.

følger af manglende eller mangelfuld opfyldelse af kundens oplysningspligt overfor Randstad A/S

34.  Randstad A/S’ priser er udarbejdet ud fra oplysningerne om ovenstående punkter 33 a-d. Hvis kunden ikke har givet korrekte og fyldestgørende oplysninger i overensstemmelse med pkt. 33, forbeholder Randstad A/S sig ret til at regulere de aftalte priser i forhold til det fremadrettede samarbejde i overensstemmelse hermed.
Ved ændringer i kundens overenskomstforhold mv. som nævnt i pkt. 33 e forbeholder Randstad A/S sig ligeledes ret til at regulere de aftalte priser i forhold til det fremadrettede samarbejde i overensstemmelse hermed.


I det omfang kunden ikke har afgivet korrekte eller fyldestgørende oplysninger i overensstemmelse med pkt. 33, og Randstad A/S som følge heraf måtte blive påført omkostninger (fx bøde, godtgørelse og/eller efterbetaling til vikaren), kan Randstad A/S kræve sådanne omkostninger betalt af kunden.