hvad forårsager høj personaleomsætning- og hvad kan du gøre ved det?

17-10-2022

I en rekrutteringsdrømmeverden er hver eneste kandidat en ideel ansat, og de nye medarbejdere arbejder sammen i harmoni. Sådan fungerer det ikke helt i virkeligheden. I stedet opstår der forskellige former for medarbejderudskiftning, og du skal rekruttere nye medarbejdere til at erstatte dem, der forlader virksomheden.

Nogle typer af personaleudskiftning er ønskelige. Når entusiastiske nyansatte erstatter uproduktive medarbejdere, forbedres personalets engagement ofte. Andre typer af medarbejderudskiftning er uønskede. Når produktive medarbejdere siger op, fordi de er utilfredse, kan det gå ud over din virksomhed.

Den gode nyhed er, at du til en vis grad kan kontrollere medarbejderomsætningen.

hvad er personaleomsætning?

Medarbejderomsætningen er simpel talt en måling af antallet af medarbejdere, der forlader din virksomhed i løbet af en bestemt tidsperiode. Jo højere din personaleomsætning er, jo mere skal du rekruttere - og rekrutteringsomkostninger løber op. 

Øgede rekrutteringsomkostninger er dog ikke den eneste bivirkning af en høj personaleomsætning. Produktiviteten falder, og nye medarbejdere vil som udgangspunkt ikke være lige så effektive som de eksisterende medarbejdere det første stykke tid efter, at de er blevet ansat.

Medarbejdernes engagment lider også, når kolleger forlader virksomheden - især hvis de virker lykkeligere på nye græsgange. I nogle tilfælde kan en nøglemedarbejders fratræden faktisk forårsage en decideret udvandring, idet andre medarbejdere også forlader virksomheden.

De fleste virksomheder måler deres personaleomsætning på kvartalsvis eller årlig basis. Nogle virksomheder holder sig til satser for hele virksomheden, mens andre segmenterer pr. afdeling eller lokation for at få størst mulig indsigt. Når det gælder personaleomsætning, er det ligesom med andre medarbejdermålinger sådan, at jo flere data du har, jo mere kan du få ud af det. 

typer af personaleudskiftning

Der findes flere typer af personaleudskiftning. I dette afsnit vil vi gennemgå ønskelig, uønsket, frivillig og ufrivillig personaleudskiftning - og vi vil også tale om afskedigelser.

ønskelig versus uønsket omsætning

Kan medarbejderudskiftning være ønskværdigt? Kort sagt, ja. Når uproduktive medarbejdere eller medarbejdere med negative holdninger forlader din organisation, kan engagementet faktisk blive bedre. Medarbejdere, der ikke arbejder, er dyre i drift og kan reducere produktiviteten. Når de forlader dig, og du erstatter dem med nye, entusiastiske talenter, stiger produktivitetsniveauet næsten altid. 

Hvis du arbejder på et sæsonbaseret marked, kan du være nødt til at reducere din arbejdsstyrke i lavsæsonen. I så fald er det nødvendigt med en højere personaleomsætning, fordi det er dyrt at beholde medarbejdere på lønningslisten, når der ikke er brug for dem.

Når nøglemedarbejdere forlader virksomheden, efterlader de derimod store sko, som skal udfyldes. De dygtigste medarbejdere kan søge nye græsgange, hvis de er skuffede, frustrerede eller kede af det. Når de forlader virksomheden, føler de tidligere kolleger sig fortabt og demoraliseret. Det er måske ikke overraskende, at denne form for udskiftning er uønsket. 

frivillige fratrædelser

Frivillig fratræden kan være ønskelig eller uønsket. Nogle gange forlader medarbejdere, der ikke klarer sig godt, virksomheden fremfor at tage imod konstruktiv feedback. Mange personaleansvarlige kategoriserer dette fænomen som en form for ønskværdig udskiftning. 

Men oftest siger folk op, fordi de finder andre stillinger, der passer bedre til deres færdigheder eller deres langsigtede planer - eller fordi de flytter. Den slags frivillige fratrædelser er ikke ønskelige. Heldigvis er de også den type, som du nemmest kan kontrollere.

ufrivillige opsigelser

Medarbejdere, der overtræder virksomhedens politikker, ikke yder en god indsats over en længere periode eller udviser dårlig opførsel eller forsømmelser, risikerer at blive ufrivilligt afskediget. Ufrivillig opsigelse, også kendt som afskedigelse eller fyring, er normalt en sidste udvej. 

Opsigelser går ikke altid glat - faktisk er de forbundet med en vis risiko. Hvis du ikke følger arbejdsmarkedslovgivningen til punkt og prikke, bliver tilsyneladende enkle afskedigelser mere komplekse. Sørg for, at du overholder lovgivningen på dit område, herunder f.eks. regler om fratrædelsesgodtgørelse, opsigelsesvarsel eller udestående feriepenge.

Ufrivillige opsigelser kan også være vanskelige at håndtere for andre ansatte. Når folk bliver fyret - især hvis afskedigelser sker ofte - føler andre medarbejdere sig mindre trygge. Hvis du er nødt til at afskedige en person, skal du berolige de resterende medarbejdere, være gennemsigtig og rose og påsønne dem for godt arbejde. 

nedskæringer

Nedskæringer sker, når virksomheder reducerer antallet af ansatte for at forblive solvente i en hård økonomisk periode. Der sker også nedskæringer, når sæsonbestemte projekter ophører, eller af andre forretningsmæssige årsager. Coronavirus-pandemien var f.eks. årsag til nedskæringer med afskedigelser til følge i forskellige sektorer. På trods af omfattende statstilskud mistede mange medarbejdere deres job som følge af krisen. 

Nedskæringer betragtes generelt som en form for "retfærdig" afskedigelse - forudsat at arbejdsgiverne ikke anvender urimelige udvælgelseskriterier ved udvælgelsen af de arbejdstagere, de afskediger. 

Jo højere din personaleomsætning er, jo mere skal du rekruttere - og rekrutteringsomkostningerne løber op

beregning af personeleomsætning

Det er ikke svært at beregne din medarbejderomsætning. Før du begynder, skal du bestemme tidsrammen - de fleste organisationer beregner en kvartalsvis eller årlig personaleomsætning. Find derefter ud af, hvor mange medarbejdere du havde i begyndelsen af den pågældende periode, og hvor mange medarbejdere der var til stede i slutningen af perioden. Læg disse to tal sammen og divider dem med to for at bestemme et gennemsnitligt antal medarbejdere. 

Læg derefter det antal personer sammen, der forlod din virksomhed i løbet af perioden. Du kan bruge følgende ligning til at finde frem til din omsætningsprocent:

(Antal fratrådte medarbejdere ÷ gennemsnitligt antal medarbejdere) x 100 = personaleomsætning i procent

Forestil dig, at du beskæftiger 200 personer den 1. januar og 196 personer den 31. december:

  • (200 + 196) ÷ 2 = 198 gennemsnitlige ansatte

Mellem den 1. januar og 31. december forlod 20 personer din virksomhed. Med dette tal i baghovedet kan du beregne din personaleomsætningsprocent på følgende måde:

  • (20 ÷ 198) x 100 = 10,1 % personaleudskiftning

Hvis du beskæftiger vikarer eller sæsonarbejdere, skal du beregne omsætningen for denne gruppe separat fra omsætningen af fastansatte fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere. På den måde kan du følge de personalerelaterede udgifter mere nøjagtigt.

faktisk personaleomsætning

Den faktiske personaleomsætning refererer til det faktiske antal medarbejdere, du mister i løbet af en bestemt, kort periode. De fleste virksomheder beregner dette tal hver måned. En af de bedste grunde til at beregne den faktiske personaleomsætning er at holde øje med fratrædelser, opsigelser og afskedigelser, efterhånden som de sker.

For at finde frem til en faktisk omsætningsprocent skal du blot bruge den generelle omsætningsligning ovenfor - men brug et månedligt i stedet for et årligt gennemsnit for medarbejderne.

hvad er en god personaleomsætning?

Det er ganske enkelt ikke realistisk at have en personaleomsætningsprocent på nul. Hvad er så en realistisk medarbejderomsætningsprocent? Svaret afhænger af branchen. 

Omsætningsgraden i fremstillingsindustrien varierer f.eks. fra land til land: Nogle elektronikproducenter i Kina har en omsætningsgrad på helt op til 300 %. I USA mister fire ud af ti fremstillingsvirksomheder mere end 20 % af deres ansatte årligt. Ifølge Make UK var den britiske fremstillingsindustris personaleomsætning i 2020 på 17,6 %, hvilket er en stigning fra 14,4 % i 2018.

Iflg. Dansk Arbejdsgiverforenings Jobskiftestatistik er tilgangen i fremstillingsvirksomheder i Danmark steget fra 18,4 procent i 2020 til 31,5 procent i 2021. Afgangen er steget fra 19,3 procent i 2020 til 28,8 procent i 2021.

Ifølge SHRM Human Capital Benchmarking Report er den gennemsnitlige personaleomsætning på tværs af alle brancher 18 %. De fleste respondenter i undersøgelsen har rapporteret om satser på mellem 12 % og 20 %; ifølge SHRM bør organisationer i ikke-sæsonbestemte sektorer forsøge at sigte mod en personaleomsætning på 10 %.

hvorfor er medarbejderomsætningen vigtig?

En af de vigtigste grunde til at analysere medarbejderomsætningen er omkostningerne - det er dyrt at ansætte nye medarbejdere. Ifølge en nylig Gallup-undersøgelse kan omkostningerne i forbindelse med udskiftning af en medarbejder løbe op i det dobbelte af den pågældende medarbejders årsløn.

Ifølge den samme Gallup-undersøgelse kunne 52 % af de frivillige fratrædelser undgås. Med andre ord forlader folk virksomheden på grund af problemer, der kan løses. En grundig analyse af personaleudskiftningen giver dig mulighed for at ændre din virksomhed til det bedre: Hvis du finder ud af, hvorfor folk forlader din virksomheden, kan du gennemføre ændringer for at forbedre engagementet og reducere personaleomsætningen. 

hvorfor sker personaleudskiftning?

Der er mange forskellige årsager til personaleudskiftning. Nogle mennesker skifter job pga. deres karriereudvikling, mens andre skifter, fordi deres arbejdsmiljø er dårligt. Andre igen forlader virksomheden, fordi deres familiesituation ændrer sig, eller fordi de får bedre tilbud om arbejde andre steder.

De fleste frivillige fratrædelser sker på grund af ledelsesproblemer, manglende muligheder eller udbrændthed. Lad os dykke lidt dybere ned i hver af de vigtigste årsager til personaleudskiftning.

ledelsesudfordringer

Når ledere konstant skælder ud på medarbejdere, bliver arbejdsmiljøet fjendtligt, og folk siger op. Chefer, der mikrostyrer - eller som går den modsatte vej og overlader medarbejderne helt til sig selv - øger også personaleomsætningen. Folk, der finder deres overordnede vanskelige at arbejde sammen med, føler sig uengagerede og frygter at komme på kontoret; før eller siden finder de et andet job. 

mangel på muligheder

Når mulighederne for udvikling ikke byder sig, søger mange videre. Jobs med dødvande er ikke særligt tiltrækkende; uddannelsesprogrammer og forfremmelser er til gengæld ret tillokkende. Hvis du vil holde dine bedste og dygtigste medarbejdere tilfredse, skal du derfor tilbyde jobrelevate kurser og uddannelse, som hjælper dem med at avancere i din organisation.

udbrændthed

Et arbejdsmiljø med konstant højt arbejdspres og for lidt fritid vil medføre udbrændthed hos medarbejderne. Når medarbejderne føler sig overbebyrdede og forpligtet til hele tiden at yde en ekstra indsats, begynder de at føle sig stressede. Medmindre de får mulighed for at omstrukturere deres arbejde, søger de nye veje eller går ned med stress. 

reducér medarbejderomsætningen

Medarbejderne forlader virksomheden af mange forskellige årsager. Heldigvis er der ting, du kan gøre for at reducere din personaleudskiftning og forbedre din virksomhedskultur. Her er tre konkrete tiltag, du kan tage for at øge medarbejderfastholdelsen.

skab uddannelsesmuligheder

Når der er gode uddannelsesmuligheder, falder medarbejderomsætningen. Ifølge en nylig undersøgelse har virksomheder, der giver deres medarbejdere gode uddannelsesmuligheder, reduceret deres personaleudskiftning med 53 %. Veluddannede medarbejdere i fremstillingssektoren rapporterer, at de føler sig mere sikre på deres evner. Ideelt set bør uddannelsen starte allerede ved ansættelsen, og den bør fortsætte i hele medarbejderens ansættelsesperiode. 

tilbyder fleksibel planlægning

Mange medarbejdere har gavn af fleksible arbejdstider. Forældre, der skal hente børn fra skole, dem, der føler sig mere effektive om aftenen, og medarbejdere, hvis pendling tager lang tid, sætter pris på mulighederne for at arbejde på remote eller variere deres arbejdstider. Andre foretrækker at arbejde på projektbasis i stedet for timebasis. 

I fremstillingsindustrien egner dage med flere skift sig godt til fleksibel planlægning. Mange virksomheder i logistiksektoren arbejder 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, hvilket gør dem velegnede til fleksibel planlægning.

gennemfør et anerkendelsesprogram

Veludformede programmer til anerkendelse af medarbejdere giver medarbejderne et løft og bidrager til at forbedre fastholdelsesgraden. Traditionelle priser som månedens medarbejder fungerer stadig godt - og det samme gør bonusudbetalinger og projektbaserede priser. For at få mest muligt ud af dit anerkendelsesprogram skal du anerkende resultater hurtigt og give meningsfuld feedback.

styr medarbejderomsætningen i samabejde med Randstad

Uanset om det er frivilligt, ufrivilligt, ønskeligt eller uønsket, koster personaleudskiftning penge og ændrer dynamikken på din arbejdsplads. Ledelsesproblemer, udbrændthed og en generel mangel på muligheder er alt sammen med til at sænke fastholdelsesgraden og påvirke produktiviteten.

Det er måske overraskende, at over halvdelen af alle frivillige afskedigelser kan undgås. Du kan reducere din omsætningshastighed med forbedrede uddannelsesprogrammer, fleksible planlægningsmuligheder og anerkendelsesprogrammer. 

Hvis du gerne vil vide mere om de vigtigste årsager til personaleomsætning, kan du klikke på linket nedenfor for at downloade vores oversigt med de 10 vigtigste årsager til personaleomsætning.